fbpx

GDPR – General Data Protection Regulation

Behandling av personuppgifter

Följande policy för behandling av personuppgifter har upprättats för Vast International Foundation Insamlingsstiftelse.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftningen GDPR och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Vast International Foundation Insamlingsstiftelse behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. Vast International Foundation Insamlingsstiftelse behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig godkänna vår Policy för behandling av personuppgifter på vår hemsida i samband med att du anmäler dig till våra program eller nyhetsbrev.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller program.
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

 

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter, behandlar vi ej några känsliga personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har även policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Mottagare av uppgifter
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Vast International Foundation Insamlingsstiftelse. Vast International Foundation Insamlingsstiftelse kommer endast att lämna ut uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som Vast International Foundation Insamlingsstiftelse omfattas av.

Vast International Foundation Insamlingsstiftelse kommer inte att överföra personuppgifterna till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Vast International Foundation Insamlingsstiftelse behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering.

Tid för lagring

Vast International Foundation Insamlingsstiftelse kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras.

Dina rättigheter

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Vast International Foundation Insamlingsstiftelse behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Vast International Foundation Insamlingsstiftelse behandlar och som avser dig.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när Vast International Foundation Insamlingsstiftelse behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Vast International Foundation Insamlingsstiftelse:s behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende Vast International Foundation Insamlingsstiftelse:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Ansvar
Vast International Foundation Insamlingsstiftelse är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Vast International Foundation Insamlingsstiftelse:s säte är Tullesboallén 308, 275 94 SJÖBO och kan nås på telefonnummer 0415-41050 och e-mail info@srivast.org.

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att lägga till, ändra eller ta bort delar av denna integritetspolicy i framtiden för att säkerställa att informationen här avseende insamling och behandling av dina personuppgifter är relevant och adekvat.